جرثقیل کامیونی

جرثقیل کامیونی

1393/7/2

نام نویسنده رسول عباسی مائده

(جرثقیل سوارشده برکامیون ( تراک مانتد)

جرثقیلی که برروی یک کامیون باربر سوارشده، متحرک بودن برای این نوع جرثقیل را فراهم می کند. به طورکلی برای این جرثقیل ها این امکان وجود دارد که بدون درنظرگرفتن نیازهای وسیله ای که جرثقیل را حمل می کند، دربزرگراه ها عبور و مرورکنند. هنگام استفاده و کارکردن درمحل های مورد نیاز، بازوهای محرک بصورت افقی از قسمت شاسی بازمی شوند و سپس برپایه عمود می شوند و جرثقیل را هنگام سکون و بلند کردن وسایل ثابت نگه می دارد. بسیاری ازجرثقیل های کامیونی، ازآنجائیکه باری را حمل می کنند، دارای سرعتی کم دررفت وآمد ها هستند. ( تنها چند مایل درهرساعت) برای اینکه بار درحین گردش کامیون درطول مسیر به این طرف و آن طرف وکناره ها نلغزد باید بسیار مورد دقت و توجه قرارگیرد. اکثرجرثقیل های سوارشده برکامیون به منظور ایجاد ثبات و استحکام علاوه بر بازوهای محرک دارای وزنه متعادل متحرک می باشند. بارهایی که مستقیماً از عقب آویزان هستند دارای بیشترین استحکام می باشند زیرا بیشتر وزن جرثقیل به عنوان وزنه متعادل عمل می کند. جدول های محاسباتی (یا اقدامات ایمنی الکترونیکی) توسط اپراتورجرثقیل به منظورتشخیص حداکثر بار از لحاظ ایمنی و همچنین سرعت حرکت درمسیر مورد استفاده قرارمی گیرد. جرثقیل های سوارشده برکامیون با توجه به ظرفیت بالابریشان ازحدود ۵/۱۴ تن آمریکا تا حدود ۱۳۰۰تن آمریکا طبقه بندی می شوند.

منبع: سایت صنعت http://www.sanat.me موضوع : جرثقیلمنبع : اخبار و مقالات صنعت

تگ ها