شما می توانید از طریق این فرم کلیه درخواستهای خرید ویا فروش خود را برای ماارسال نمائید. همچنین متوانید کلیه نظرات ؛انتقادات وپیشنهادات خودرا مستقیم با مدیریت مطرح نمائید.